09 – 11.03.2021

Dialog Days 2021

Z inno­wacji powstaje ins­ty­tucja – ser­de­cznie witamy podczas drugiej edycji STEINEL Dialog Days. Weź udział i również w tym roku ciesz się nowymi, przeło­mo­wymi przy­kła­dami zas­to­sowań oraz pro­duktami dla inte­gra­torów systemów, instala­torów oraz pro­jekt­antów. Zopty­ma­li­zow­a­liśmy dla Ciebie nasz inno­wa­cyjny format cyfrowy i teraz pre­zen­tu­jemy naj­waż­nie­jsze wydarzenia w jeszcze bardziej skon­cen­tro­wany sposób. W ciągu trzech dni możesz spod­ziewać się jeden­astu tematów oraz wielu ekscy­tu­ją­cych inspi­racji. Czekamy na Ciebie! Czekamy na Wasz udział.