07. — 11.09.2020

20 tematów, 200 wydarzeń — 20 minut na wydarzenie. Dokonajcie wyboru.

Sem­i­naria inter­ne­towe, warsz­taty cyfrowe, dyskusje ekspertów oraz spotkania i pow­i­tania. 4 for­maty, 5 dni, w 6 językach — 200 wydarzeń wokół innowacji pro­duk­towych, tech­nologii czu­jników, aplikacji KNX, Con­nected Lighting i wiele innych. Najlepsze jest to, że można elasty­cznie i indy­wid­u­alnie przy­go­tować swój pro­gram targów online. W zależności od czasu i zain­tere­sowania, po prostu wybierasz tematy, które najbardziej Ci się podobają. Na zakończenie sem­i­nariów inter­ne­towych poświęcimy 10 minut na udzie­lenie odpowiedzi na Państwa pytania. Czekamy na Wasz udział.

Nasze tematy

Aplikacje

Seminarium internetowe: Neutralny klimatycznie garaż parkingowy

Jak zrobić zwrot z inteligentnym światłem i zaoszczędzić do 92% energii.
więcej o tym

Aplikacje

Seminarium internetowe: Bardziej inteligentne osiedla mieszkaniowe

Spraw, aby budynki mieszkalne były bez­pieczniejsze i bardziej ener­gooszczędne dzięki rozwiązaniom oświ­etle­niowym STEINEL.
więcej o tym

Inteligentny Budynek

Warsztat cyfrowy: Gotowy do KNX V3.1

Poznaj na żywo nowe możli­wości aplikacji KNX.
więcej o tymw

Aplikacje

Seminarium internetowe: Inteligentne biuro

Zarez­erwuj cyfrowo stanowiska pracy i pomieszczenia i efek­ty­wnie wyko­rzystaj powierzchnię biurową. więcej o tym

Nowe produkty

Seminarium internetowe: Nowe rozwiązania oświetleniowe dla domu i ogrodu

Innowacje w inteligent­nych rozwiąza­niach oświ­etle­niowych i czu­jnikowych dla domu i ogrodu. więcej o tym”

Nowe produkty

Seminarium internetowe: Nowe rozwiązania w zakresie oświetlenia i czujników dla profesjonalistów

Pro­dukty i zas­tosowania z linii STEINEL Profes­sional.
rwięcej o tym

Nowe produkty

Seminarium internetowe: następny poziom — kontrola PRO II

Więcej designu, więcej funkcji, IoT gotowy. Nowa gen­er­acja czu­jników obec­ności. więcej o tym

Nowe produkty

Seminarium internetowe: Podstawy i zastosowanie True Presence®

Prawdziwa wartość dodana dzięki jasnej infor­macji o obec­ności i nieobec­ności.
więcej o tym

Interfejsy

Warsztaty cyfrowe: Praca w sieci z wykorzystaniem technologii Bluetooth

Child’s play to operate, adjust and net­work.
więcej o tym

Inteligentny Budynek

Seminarium internetowe: Narządy zmysłów w nowoczesnych budynkach

„Czu­jniki, które potrafią więcej niż tylko włączanie światła.
zare­jestruj się teraz

Inteligentny Budynek

Seminarium internetowe: Nowe interfejsy, nowe możliwości

„Nowe inter­fejsy Blue­tooth, DALI‑2 i IP w ofercie STEINEL.
zare­jestruj się teraz

Aplikacje

Seminarium internetowe: Elastyczne rozwiązywanie problemów w domu i ogrodzie

Inteligentne i pre­cyzyjnie dopa­sowane rozwiązania z nowymi pro­duk­tami iHF 3D con­nect, sensIQ i innymi. więcej o tym

Aplikacje

Web-Seminar: Branża hotelarska wyznacza kierunek na przyszłość

Jak oszczędzać energię bez zauważania przez gościa
więcej o tym

Aplikacje

Seminarium internetowe: Potencjał oszczędności aż po sam sufit — STEINEL Dni Dialogu 2020

Oszczędzaj do 73% kosztów energii dzięki inteligent­nemu sterowaniu oświ­etle­niem w mag­a­zy­nach i halach prze­mysłowych.
więcej o tym

Aplikacje

Seminarium internetowe: Czujniki zapewniające dobre warunki nauki — STEINEL Dni Dialogu 2020

Jak sprawić, by klasy były bardziej ener­gooszczędne i by zmęczeni uczniowie nie zas­nęli.
więcej o tym

Interfejsy

Seminarium internetowe: obszerne know-how o DALI‑2

Dowiedz się wszys­tkiego o nowych możli­woś­ciach DALI‑2.
więcej o tym